ข่าวประชาสัมพันธ์ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555


                     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชน ประชาชน ได้ทราบถึงแนวทางการลดปริมาณขยะและการนำ
ขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือให้มีความ
ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้

                    การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
                  . ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
                      - ระดับประถมศึกษา
                      - ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)
                      - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา

                  ๒
. ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
                      - มี ๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

                     . ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม
                     
- มี ๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

 

การพิจารณาตัดสินการประกวด

 

. ระดับจังหวัด ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครสวรรค์ 
        พิจารณา ตัดสินผลงานการประกวดฯ ตามประเภทและระดับของการประกวด จำนวน ๓ รางวัล (รางวัลชนะเลิศ 
        ๑ รางวัล ได้รับทุนการศึกษา ๕
,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา
        ๓
,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึาษา ๒,๐๐๐ บาท) 


. ระดับภาค ดำเนินการโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคพิจารณาคัดเลือกผลงาน การประกวดฯ 
        จำนวน ๓ ผลงานตามประเภท และระดับการประกวดโดยไม่เรียงลำดับพร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้กับกรมส่งเสริม
        คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการระดับประเทศพิจารณาตัดสินผลงานการประกวด


. ระดับประเทศ คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ   พิจารณาตัดสินผลงานที่ผ่านเข้ารอบ
        มาจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

 

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ (ทสจ.นว.) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วม
        การประกวด โดยยื่นใบสมัครได้ที่
:
ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์
       
เลขที่ ๓๕/๒๑ ถนนโกสีย์ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ หรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์
        ๐๕๖ ๒๒๔ ๖๓๕ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันศุกร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๕   และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
        เว็บไซต์ของสำนักงานฯ
 www.nakhonsawan
-mnre.org 

 

 

 

 

                     เอกสารแนบ

Ø ใบสมัคร

 

แบบฟอร์มใบสมัครประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้

แบบฟอร์มใบสมัครประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

แบบฟอร์มใบสมัครประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม

 

Ø รายละเอียดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์     35/21 ถนนโกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพอ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000      056-228058