ข่าวประชาสัมพันธ์ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์

ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2553


 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ (ทสจ.นครสวรรค์) ได้ดำเนินการจัดงานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย หรือของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดการนำไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 26 ผลงาน จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 126 คนโดยแบ่งประเภทผลงานเข้าร่วมประกวดดังนี้

 

                                1) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป มีผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 18 ผลงาน

                                     - ระดับประถมศึกษา  6 ผลงาน

                                     - ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)  6 ผลงาน

                                     - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา  3 ผลงาน

                                     - ระดับชุมชน  3 ผลงาน

 

                                2) ประเภทเครื่องแต่งกาย มีผลงานเข้าร่วมประกวด  8  ผลงาน

                                    - นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป  8 ผลงาน

 

ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2553

                                 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป จำแนกเป็น

ระดับประถมศึกษา

 

 

1.       รางวัลที่ 1 ชุดรับแขกรียูส ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

           โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2.        รางวัลที่ 2 ดอกมะลิจากห่อเครื่องใช้สำนักงาน

           โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

3.        รางวัลที่ 3 ดอกไม้เพิ่มมูลค่า

           โรงเรียนอนุชนวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 

 

ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ปวช. ได้แก่

1.    รางวัลที่ 1 เครื่องเสียงจากโทรศัพท์มือถือ

        โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

2.     รางวัลที่ 2 แผ่นทางเท้าจากกระดาษ

        โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

3.    รางวัลที่ 3 ที่คลุมไตรลดภาวะโลกร้อน

        โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 

ระดับอาชีวศึกษา ปวส./อุดมศึกษา ได้แก่

1.    รางวัลที่ 1 กระดานรีไซเคิล

        มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2.    รางวัลที่ 2 โต๊ะวางของจากสมุด

         มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

3.     รางวัลที่ 3 โคมไฟสว่างวาบ

        มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 

ระดับชุมชน 3 รางวัล ได้แก่

1.    รางวัลที่ 1 กังหันลมผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้

        ชุมชนครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2.    รางวัลที่ 2 มู่ลี่จากกระดาษหนังสือพิมพ์

        ชุมชนบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

3.    รางวัลที่ 3 กระเป๋าย่ามจากเศษผ้า

        ชุมชนชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทเครื่องแต่งกาย

นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป 3 รางวัล ได้แก่

1.    รางวัลที่ 1 ชุดกินรี Reuse

        โรงเรียนไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

2.    รางวัลที่ 2 ชุดเจ้าสาวรีไซเคิลจากถุงพลาสติก

        มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

3.    รางวัลที่ 3 ชุดราตรีไทยสยาม

        โรงเรียนไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์     35/21 ถนนโกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพอ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000      056-228058