ข่าวประชาสัมพันธ์ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2553


เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2553

 

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2553 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด เพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 

                       1) ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สามารถเข้าร่วมประกวดได้ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

                                     - ประถมศึกษา

                                     - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)

                                     - อาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา

                                     - ประชาชนทั่วไป

 

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หมายถึง สิ่งของหรือเครื่องใช้ที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือหมดอายุการใช้งาน หรือ วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากความต้องการ และไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป อาทิเช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม กระดาษประเภทต่าง ๆ เศษยาง เศษไม้ ซากบรรจุภัณฑ์ หรือเศษวัสดุธรรมชาติที่ไม่ใช้แล้ว ต้องไม่เป็นวัสดุที่เป็นอันตราย และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นจะต้องสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง

 

                        2) ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ สามารถเข้าร่วมประกวดได้ 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

                                     - นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

 

                        เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ หมายถึง สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือหมดอายุการใช้งาน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากความต้องการ และไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง อลูมิเนียม กระดาษประเภทต่าง ๆ เศษยาง เศษไม้ ซากบรรจุภัณฑ์ หรือ เศษวัสดุธรรมชาติที่ไม่ใช้แล้ว อันประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง อาจมีหรือไม่มีเครื่องประกอบชุดแต่งกายก็ได้ เช่น หมวก เข็มกลัด เนคไท เข็มขัด ผ้าพันคอ รองเท้า เครื่องประดับผม ต่างหู กำไล ฯลฯ ที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ที่ไม่ใช่วัสดุอันตราย ซึ่งชุดเครื่องแต่งกายที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นจะต้องสามารถนำมาสวมใส่ได้จริง

 

                                ทีมที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัดในแต่ละประเภทและกลุ่มเป้าหมาย จะได้รับรางวัล ดังนี้

 

                                รางวัลชนะเลิศ                               เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง       เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง       เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

                        ในการนี้ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ส่งใบสมัครและรายละเอียดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ฯ เข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือ Download ใบสมัครและรายละเอียดโครงการฯ ได้จากทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th โดยผลงานที่จะส่งต้องประกอบด้วย รายละเอียดโดยสังเขปของผลงาน (1 หน้ากระดาษ A4) ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ และรูปภาพประกอบ (1 หน้ากระดาษ A4) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน และสามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์     35/21 ถนนโกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพอ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000      056-228058